„…mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi…”

J.Korczak

mgr Magdalena Lachowska

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Wczesnej Interwencji,
Certyfikowany Terapeuta Metody Warnkego

+48 512 079 772

Pracuję z dziećmi od wielu lat. Jestem neurologopedą, logopedą, terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, oligofrenopedagogiem, dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz certyfikowanym terapeutą Metody Warnkego.

Wykształcenie:

Studia PodyplomoweNeurologopedia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia Podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach

Studia Podyplomowe - Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pedagogika w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej - Wyższe dzienne studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

SZKOLENIA ZAWODOWE:

 1. "Fundamenty terapii dziecka z niedosłuchem" - 2022
 2. „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski" - 2021
 3. „Dziecko z trudnościami w czytaniu w gabinecie terapeuty" - 2021
 4. „Lateralizacja w terapii logopedycznej. Diagnostyka, znaczenie, terapia” - 2021
 5. „Trening słuchowy wg Metody Warnkego. Zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej” - 2021
 6. „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat” - 2019
 7. „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)” - 2019
 8. „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii” - 2019
 9. „Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni” – certyfikat 2017
 10. „KOLD - Karta Oceny Logopedycznej” – 2017
 11. „Mutyzm wybiórczy jako nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne” – 2017
 12. „Opóźniony rozwój mowy i terapia” – 2017
 13. „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” – 2017
 14. „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz sympomatologią dysfagii - moduł 2” – 2016
 15. „Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu” – 2016
 16. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce według programu integracji odruchu dr Sally Goddard-Blythe INPP  w Chester” - 2016
 17. „KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. m. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” - 2016
 18. „Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją” - 2016
 19. „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz sympomatologią dysfagii” - 2015
 20. „Metoda diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka” – 2013
 21. „Makaton Program Rozwoju Komunikacji” – 2011
 22. „Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromatorycznej regulacji” - 2010
 23. „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia). Diagnoza i usprawnianie” - 2009
 24. „Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo – Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym” – 2003
 25. „Zaburzenia głosu – diagnoza, leczenie, rehabilitacja” - 2003
 26. „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego” - 2002
 27. Diagnoza i terapia jąkania z uwzględnieniem „Zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Jąkających się” - 2001
 28. „Profilaktyka logopedyczna” - 2001

od 2000r. - jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Uczestniczę w szkoleniach logopedycznych oraz w innych formach dokształcających o niżej wymienionej tematyce:

   • Logopedia w teorii i praktyce
   • Dziecko z afazja ruchową w przedszkolu i szkole
   • Spektrum autyzmu – spektrum metod. Nauka i praktyka
   • Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza i terapia
   • Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy
   • Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii
   • Diagnoza i terapia dysglosji, Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym
   • Wybrane obszary zagadnień głosu
   • Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu
   • Terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Downa i obniżoną sprawnością intelektualną
   • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z Zespołem Downa
   • Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka – rozpoznanie, diagnoza, terapia
   • Świat dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria, praktyka, prawo oświatowe
   • Dziecko z rozszczepem w oczach ortodonty, chirurga i logopedy
   • Status zawodowy logopedy oraz prawne i merytoryczne uwarunkowania diagnostyki logopedycznej
   • Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia
   • Nauka czytania krok po kroku
   • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej
   • Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji
   • Metody diagnostyki logopedycznej
   • Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niesłyszącymi
   • Wykorzystanie technik dykcji w terapii logopedycznej w ujęciu Bogumiły Toczyskiej
   • Ustawienie głosu, technika wyrazistości mówienia i inne problemy związane z emisją głosu
   • Problemy diagnozy i terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo głębiej i znacznie